Aktuality OA

Peníze školám

Oficiální logo akce: Vyzva_EU_penizeskolam.pdf

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech ČJ a MAT bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin.

Datum zahájení: 1. 7. 2012

Doba trvání: 24 měsíců

Cílová skupina: záci OA Chotěboř

Projek zaměřen na:

1. klíčová aktivita III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Ověření není hrazeno z projektu.

2. klíčová aktivita I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků SŠ

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a to zejména v následujících oblastech tzv. funkčního čtení: nalézání informací v textu, využití informací z textu (v odborném vzdělávání zejm.: vytváření a porozumění pracovním návodům, nebo jejich vytváření), dále tvořivé uplatnění informací z textu (např. pro řešení problémů nebo vytváření vlastních textů) a porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací atd.

V odborném vzdělávání je možné podpořit spolupráci pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů s pedagogy odborných předmětů, případně pedagogy odborného výcviku.

3. klíčová aktivita IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků SŠ

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti matematické gramotnosti.

V odborném vzdělávání je možné podpořit spolupráci pedagogů matematiky s pedagogy odborných předmětů, případně pedagogy odborného výcviku.

spolecna_loga

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner