Aktuality VOŠ

Přijímáme přihlášky i na nový obor

fm

Reklamní spot

Nový obor Facility Management na VOŠ Chotěboř byl 3. května 2012 akreditovám. Akreditační komise rozhodla na základě potřebnosti oboru, který je v Česku jako první. Zatím vzdělávání probíhalo pouze v zahraničí.

Jeho užitečnost je ověřena jednak mnohaletou praxí ve vyspělých zemích, jednak poptávkou firem po těchto nových odbornících. Česko se tak posune zase o kousek dál a obzvlášť v současné ekonomické situaci je přínosem úspora nákladů, kterou nový přístup přináší. Zároveň dochází na kvalitativně vyšší úrovni v péči nejen o majetek, ale i o pracovníky.

Zařazení oboru je Technický interdisciplinární, Evropský normalizační institut ho zařadil do sekce služeb. Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti k výkonu funkce odborníka nového typu v oblasti podpůrných služeb pro firmy a instituce, cílem služeb je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností. Přínosem je zlepšení výkonů firmy a snížení nákladů o 10 – 30 %.

Proto je studium tak atraktivní - absolvent bude mít širokou škálu kompetencí ekonomických, technických, řídících, organizačních, bezpečnostních, komunikačních, jazykových aj., které bude vykonávat s komplexním přístupem, protože takové je jeho vzdělání a v tom je jeho přínos. Každá firma, zařízení, instituce v celém národním hospodářství potřebuje takové lidi, protože tyto činnosti nějakým způsobem musí vykonávat. Uplatnění tedy absolvent nachází v celém národním hospodářství, také při organizaci kongresů, veletrhů, vzdělávacích akcí, obhospodařování nemovitostí apod., ať už jako zaměstnanec těchto firem nebo zaměstnanec či manažer specializovaných outsourcingových firem pro poskytování komplexních služeb.

logo5

Další informace o oboru na VOŠ Chotěboř

 

Jeden z mnohých článků na netu:

Facility management - cesta ke snížení provozních nákladů
Dagmar Pokorná

"Facility management je metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd." Tak zní definice IFMA (International Facility Management Association), mezinárodní neziskové organizace, která byla založena v roce 1980 v USA a nyní sdružuje přes 18 000 odborníků celého světa. Do Evropy se dostala v devadesátých letech a v roce 2000 vznikla pobočka také v České republice.

V praxi si pod touto definicí můžeme představit veškeré činnosti spojené se správou budov a majetku, využíváním prostoru, úklidem, údržbou, plánováním oprav a rekonstrukcí atd.

Protože většina společností zaměřuje svou pozornost pouze na hlavní předmět podnikání, správě a údržbě majetku nebývá často věnována patřičná pozornost. A to i přes to, že se svými náklady a výsledky významně podílí na celkovém hospodaření organizace. Udává se, že při zavedení nástrojů facility managementu lze snížit provozní náklady až o 30%.

Podívejme se například na technickou správu velké nemocnice. Ta je počtem lidí i obratem finančních prostředků srovnatelná s velkým průmyslovým provozem. Přesto bývá personální i finanční zabezpečení tohoto oddělení na okraji zájmu. Přitom údržba budov a majetku, zdravotnického vybavení, stravovacích provozů, vozového parku, úklid, praní prádla, ostraha, atd. tvoří důležitou složku chodu této instituce.

Dalším příkladem může být majetek měst a obcí. Ty disponují obrovským množstvím movitého i nemovitého majetku a musí zabezpečit jeho evidenci, inventarizaci, správu. Vedle údržby a oprav bytového fondu, veřejných budov a prostranství, komunikací, chodníků, zeleně a parků, je to správa veřejného osvětlení, kanalizací a vodovodů. Proto představuje údržba majetku jednu z nejvýznamnějších částí rozpočtu měst a obcí.

Správa a údržba majetku tedy není pouze záležitostí průmyslových a výrobních podniků, ale také státních a samosprávných institucí, dopravních podniků, bytových družstev, zdravotnických zařízení, škol a univerzit, sportovních areálů, obchodních a finančních center apod. Aby bylo dosaženo maximální efektivity, musí být prováděna profesionálně a s využitím moderních metod řízení.

To znamená v prvé řadě vytvoření evidenční základny veškerého nemovitého a k němu vztaženého movitého majetku. Tyto informace následně doplnit o grafické údaje, výkresy, technickou dokumentaci, prostorovou lokalizaci objektů a poté co nejefektivněji naplánovat systém oprav, revizí, údržby budov a zařízení, popsat technologické postupy, potřebné lidské a materiálové zdroje, časovou náročnost úkolů apod. Na základě těchto informací můžeme plánovat údržbu s ohledem na výrobní nebo provozní podmínky a vytížení pracovníků. Porovnáním plánovaných postupů a nákladů se skutečnými, pak vyhodnotíme efektivitu údržby a s tím související nakládání s finančními prostředky.

Zdroj: http://www.systemonline.cz/clanky/facility-management-cesta-ke-snizeni-provoznich-nakladu.htm

 

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner