Vyšší odborná škola - aktuality

Nové podmínky zkoušek Manažer-Junior

Po vystudování VOŠ mohou studenti vykonat zkoušku na 3 typy manažerů-juniorů s tím, že po x letech praxe v oboru získají titul manažera.

Česká společnost pro jakost vydala nyní nové materiály s aktualizovanými požadavky na zkoušku:

Manažer jakosti : SJ-CE-110_QM-J.8._vydn.pdf

ManažerEMS  SJ-CE-123J_M_-_EMS_Junior_2011.pdf

Manažer BOZP: SJ-CE-156_M-BOZP_-_Junior_-2011.pdf

 

 

Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob

k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

Ve dnech 24. – 27. září proběhl na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii třídenní vzdělávací kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci školy a ROVS (Rožnovský vzdělávací servis), která již trvá řadu let. Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu si pod vedením zkušeného lektora pana Mgr. Jaroslava Bráchy z ROVS zopakovali jednotlivá témata z oblasti BOZP.

Kurzu se zúčastnilo 11 účastníků z řad bývalých studentů a současných studentů dálkového studia, kteří splňují zákonné požadavky vzdělání a praxe (absolventi střední školy min. 3 roky praxe v oboru nebo absolventi VŠ 1 rok praxe).

Zkouška byla završením přípravy během studia oboru BOZP a intenzivního kurzu. Vlastní zkoušky se zúčastnilo 8 frekventantů. Zkouška se skládá z písemné části v podobě testu a z ústní části před odbornou komisí. Kvalitu našich studentů a absolventů dokazují výsledky zkoušky, kterou zvládlo všech 8 uchazečů. Tak získali osvědčení k výkonu profese, zároveň se stali osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Tento certifikát je nutností pro získání živnosti vázané pro podnikání v oboru.

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům a věříme, že se tato akce stane tradicí na škole.

IMG_3499

 

 

Student VOŠ Chotěboř složil zkoušku BEC

V prvním semestru druhého ročníku VOŠ Chotěboř jsme byli seznámeni s možností připravit se na splnění mezinárodní Cambridgeské zkoušky z obchodní angličtiny na úrovni B1. Na VOŠ se odborná angličtina a němčina vyučuje a navíc vyučující vedou přípravu na certifikáty pro OA i VOŠ. Po krátké úvaze a prodiskutování věci s mým hlavním sponzorem, mým otcem, jsem se rozhodl tuto zkoušku podstoupit. Hlavním důvodem byl celkový zájem o tento jazyk, ale i fakt, že je pouze několik lidí v okrese, kteří skládali zkoušku se mnou a kteří se mohou pochlubit stejným certifikátem, kterým nyní disponuji i já. Další nespornou výhodou byla zmíněná běžná výuka angličtiny ve škole, vedená panem magistrem Olegem Sejfi, tím pádem nebylo potřeba navštěvovat další nákladné přípravné kurzy. Začátkem druhého semestru jsme se po konzultaci s panem Sejfi dohodli, že jsem připraven tuto zkoušku podstoupit. Nějaký čas po poslání přihlášky mi byly zaslány informace o zkouškách plánovaných v budově British Council v Praze 1 k datu 6. 6. 2012.

V den zkoušky jsme na dané místo docestovali autobusem a posléze metrem – byl to nejjednodušší a zároveň nejméně nákladný způsob dopravy. Zkoušky jako takové byly rozděleny do čtyř testovaných dovedností potřebných k úspěšnému dokončení. Z mého hlediska nejtěžší z nich byl úkol napsat formální dopis. Nicméně všechny úkoly se mi podařilo splnit s celkovým úspěchem 88%, což mi stačilo na hodnocení „Prospěl s vyznamenáním“

Pokud jsem si odnesl nějaké poznatky, tak hlavně to, že zkouška nebyla zase tolik obtížná, jak jsem se původně domníval a určitě bych ji doporučil i ostatním studentům, kteří jsou stejně připravováni jako já..

Libor Tecl,
student 3. ročníku VOŠ Chotěboř,
obor Řízení bezpečnosti práce

 

P1030049_fin

 

Slavnostní zahájení FM v Chotěboři

Na VOŠ Chotěboř se předávaly pamětní listy

Dne 3.září 2012 se stalo slavnostním dnem na VOŠ v Chotěboři. Škola otevírala nový obor – Facility management – jako první voška v České republice. Je to obor, který není jen ojedinělý, ale i nový a s velkou perspektivou do budoucna, který svou šíří a záběrem poznatků svým absolventům umožňuje dobré uplatnění v praxi. Praktické uplatnění je devizou studia VOŠ, protože studium je zaměřeno prakticky a absolventi se v praxi rychle zaběhnou.Pojem Facility management se nepřekládá, protože vychází z normy a v českém jazyce neexistuje ekvivalent, který by vystihl podstatu pojmu.

Pamětní listy předal prvním studentům člověk z nejpovolanějších – president IFMA (mezinárodní asociace Facility managementu) ing. Ondřej Štrup, který bude zároveň garantovat výuku odborného předmětu. Dalšími hosty byli představitelé Kraje Vysočina a města Chotěboře. Pozvání přijal za zřizovatele radní Kraje Vysočina Ing. Tomáš Škaryd, dále vedoucí školského odboru Mgr. Miroslav Pech, Ing. Karel Látera, starostka města Chotěboř Eliška Pavlíková, tajemník MěÚ Ing. Jiří Fišera a hosty doplnil Ing. Jaroslav Haubert, externí učitel a garant výuky řízení kvality.

Všichni hosté popřáli studentům dobrý start a ocenili vznik tohoto oboru na VOŠ Chotěboř.

Fotoreportáž

Pamětní list

IMG_3203

Přijímáme přihlášky i na nový obor

fm

Reklamní spot

Nový obor Facility Management na VOŠ Chotěboř byl 3. května 2012 akreditovám. Akreditační komise rozhodla na základě potřebnosti oboru, který je v Česku jako první. Zatím vzdělávání probíhalo pouze v zahraničí.

Jeho užitečnost je ověřena jednak mnohaletou praxí ve vyspělých zemích, jednak poptávkou firem po těchto nových odbornících. Česko se tak posune zase o kousek dál a obzvlášť v současné ekonomické situaci je přínosem úspora nákladů, kterou nový přístup přináší. Zároveň dochází na kvalitativně vyšší úrovni v péči nejen o majetek, ale i o pracovníky.

Zařazení oboru je Technický interdisciplinární, Evropský normalizační institut ho zařadil do sekce služeb. Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti k výkonu funkce odborníka nového typu v oblasti podpůrných služeb pro firmy a instituce, cílem služeb je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností. Přínosem je zlepšení výkonů firmy a snížení nákladů o 10 – 30 %.

Proto je studium tak atraktivní - absolvent bude mít širokou škálu kompetencí ekonomických, technických, řídících, organizačních, bezpečnostních, komunikačních, jazykových aj., které bude vykonávat s komplexním přístupem, protože takové je jeho vzdělání a v tom je jeho přínos. Každá firma, zařízení, instituce v celém národním hospodářství potřebuje takové lidi, protože tyto činnosti nějakým způsobem musí vykonávat. Uplatnění tedy absolvent nachází v celém národním hospodářství, také při organizaci kongresů, veletrhů, vzdělávacích akcí, obhospodařování nemovitostí apod., ať už jako zaměstnanec těchto firem nebo zaměstnanec či manažer specializovaných outsourcingových firem pro poskytování komplexních služeb.

logo5

Další informace o oboru na VOŠ Chotěboř

 

Jeden z mnohých článků na netu:

Facility management - cesta ke snížení provozních nákladů
Dagmar Pokorná

"Facility management je metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd." Tak zní definice IFMA (International Facility Management Association), mezinárodní neziskové organizace, která byla založena v roce 1980 v USA a nyní sdružuje přes 18 000 odborníků celého světa. Do Evropy se dostala v devadesátých letech a v roce 2000 vznikla pobočka také v České republice.

V praxi si pod touto definicí můžeme představit veškeré činnosti spojené se správou budov a majetku, využíváním prostoru, úklidem, údržbou, plánováním oprav a rekonstrukcí atd.

Protože většina společností zaměřuje svou pozornost pouze na hlavní předmět podnikání, správě a údržbě majetku nebývá často věnována patřičná pozornost. A to i přes to, že se svými náklady a výsledky významně podílí na celkovém hospodaření organizace. Udává se, že při zavedení nástrojů facility managementu lze snížit provozní náklady až o 30%.

Podívejme se například na technickou správu velké nemocnice. Ta je počtem lidí i obratem finančních prostředků srovnatelná s velkým průmyslovým provozem. Přesto bývá personální i finanční zabezpečení tohoto oddělení na okraji zájmu. Přitom údržba budov a majetku, zdravotnického vybavení, stravovacích provozů, vozového parku, úklid, praní prádla, ostraha, atd. tvoří důležitou složku chodu této instituce.

Dalším příkladem může být majetek měst a obcí. Ty disponují obrovským množstvím movitého i nemovitého majetku a musí zabezpečit jeho evidenci, inventarizaci, správu. Vedle údržby a oprav bytového fondu, veřejných budov a prostranství, komunikací, chodníků, zeleně a parků, je to správa veřejného osvětlení, kanalizací a vodovodů. Proto představuje údržba majetku jednu z nejvýznamnějších částí rozpočtu měst a obcí.

Správa a údržba majetku tedy není pouze záležitostí průmyslových a výrobních podniků, ale také státních a samosprávných institucí, dopravních podniků, bytových družstev, zdravotnických zařízení, škol a univerzit, sportovních areálů, obchodních a finančních center apod. Aby bylo dosaženo maximální efektivity, musí být prováděna profesionálně a s využitím moderních metod řízení.

To znamená v prvé řadě vytvoření evidenční základny veškerého nemovitého a k němu vztaženého movitého majetku. Tyto informace následně doplnit o grafické údaje, výkresy, technickou dokumentaci, prostorovou lokalizaci objektů a poté co nejefektivněji naplánovat systém oprav, revizí, údržby budov a zařízení, popsat technologické postupy, potřebné lidské a materiálové zdroje, časovou náročnost úkolů apod. Na základě těchto informací můžeme plánovat údržbu s ohledem na výrobní nebo provozní podmínky a vytížení pracovníků. Porovnáním plánovaných postupů a nákladů se skutečnými, pak vyhodnotíme efektivitu údržby a s tím související nakládání s finančními prostředky.

Zdroj: http://www.systemonline.cz/clanky/facility-management-cesta-ke-snizeni-provoznich-nakladu.htm

 

 

Absolutorium V3B 2012 předávání

Několik fotek naleznete ve Fotogalerii školy:

http://www.oachot.cz/cs/fotogalerie?func=viewcategory&catid=76

 

Projekty OPVK

Projekty OPVK (operační program vzdělání pro konkurenceschopnost).

Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektrorem

Cílem projektu je inovace 2 vzdělávacích programů na VOŠ a OA Chotěboř, 63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti a 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce, které budou transformovány do modulárního uspořádání s využitím kreditního systému ECTS. Inovace proběhne v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a odborné praxe s cílem zajistit soulad se vzdělávacími programy vytipované VŠ, která bude na inovacích spolupracovat (VŠTE) a následně se bude podílet na prostupnosti studentů VOŠ na VŠTE. Nedílnou součástí inovace bude pilotní ověření částečné jazykové výuky ve vytipovaném modulu odborného předmětu (Podniková ekonomika). Současně budou vytvořeny studijní materiály (16) v elektronické podobě.
Dalším cílem je podpora praxí studentů u budoucích zaměstnavatelů a stáží pedagogů v partnerských organizacích za účelem získání praktických poznatků, které budou dále využívány při výuce. Dále budou uspořádány 2 semináře se zaměřením na vývoj v oblasti managementu jakosti a vybavena 1 učebna.

Zahájení projektu: 15. 8. 2012

Doba trvání: 24 měsíců

VOŠ a OA Chotěboř byla založena jako jedna z prvních, a má tedy 17leté zkušenosti s prací se studenty. V průběhu doby vznikaly nové obory, které byly rozšířeny o dálkové studium. Vyučující se tedy naučili pracovat i se skupinou dospělých v pracovním procesu. Práce spočívá především ve sladění vstupní úrovně, použití různých výukových metod, forem, forem hodnocení, vedení k přípravě absolventské práce. Studium na VOŠ je zaměřeno hlavně na využívání teoretických znalostí v praxi, učitelé se snaží synchronizovat teoretické poznatky s praxí, studenti rovněž absolvují 14 týdnů praxe, jejíž výstupy jsou aplikovány v absolventské práci a následně využívány v praxi.

Partneři projektu:

  • Česká společnost pro jakost, o. s.
  • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

spolecna_loga

Absolutorium V3B 2012

Rozpis absolutoria

 

Přínosnost studia potvrzuje poptávka zaměstnavatelů

Naše, chotěbořská VOŠ, nejen vzdělává v ojedinělých oborech Řízení jakosti a Řízení BOZP, ale je i velmi žádaná praxí. Přestože lidé velmi obtížně hledají práci, u nás se nyní, v závěru studia, již schází každý týden poptávka firem, které hledají odborníky v řízení jakosti a BOZP a PO. Naši studenti chodí do firem na praxi a firmy tak samy zjistí, že jsou velmi dobře prakticky vzděláni a mohou tak, na rozdíl od např. Bc, velmi brzy zastávat svoje role ve firmě. Některé firmy se i ozývají se zájmem o praktikanty.
Absolventi mají tedy poměrně vysokou jistotu získání zaměstnání, a to zaměstnání s velmi dobrým platovým ohodnocením. Přínosnost studia je potvrzena i tím, že je stále zájem o dálkové studium.

Nabídka práce pro absolventy

Pro absolventy (studenty) přišly následující nabídky zaměstnání:

 


Rozvrh dálkového studia 2011/2012 léto

Přehled předmětů, vyučujících a zkratek předmětů

Aktualizované rozvrhy tříd - aktualizováno 3. 5. 2012Absolutoria V4D

Rozpis Absolutoria V4D 2012

Zkoušky QM-J se budou konat ve čtvrtek 19. 1.

IMG_2173sm

Několik záběrů z průběhu ZDE

 

Strana 3 z 5

« 1 2 3 4 5 »

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

  • Banner
  • Banner
  • Banner