Facility management

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)
Forma studia
: denní nebo dálková
Číslo studijního oboru: 39 - 41 - N / 03
Učební plán byl schválen MŠMT ČR na základě akreditace pod č. j. MSMT-3802/2012-24
ze dne 16. května 2012 pro 1.9.2012-31.8.2018

Obor je akreditován MŠMT pod číslem jednacím

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul - diplomovaný specialista - (zkratka DiS za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia - každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

 

 

Profil absolventa Facility management

fm

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce odbor-níka nového typu, označovaného v celém světě jako Facility manažer, tj. manažera v oblasti podpůrných služeb, tedy činností, které nejsou činnostmi hlavními. Smyslem specializace těchto manažerů je neodkladná potřeba snižování nákladů, úspor energií, vstupů, využití veškerých rezerv, vyšší výkony lidí apod. v celé společnosti. Používanou metodou pro dosa-žení těchto výsledků je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností s cílem posílit ty výkony, které umožní pracovníkům na pracovištích podat nejlepší výkony a přispět k pozitivním výsledkům organizace. Odborník vzdělaný ve Facility managementu má přehled a nadhled, který mu umožní přizpůsobit služby specifickým potřebám zákazníkka.

Vzhledem ke komplexnosti, systémovosti a rozsáhlosti činností se nevytvořil český ekviva-lent ke slovům Facility management a používají se anglické pojmy. Ani norma ČSN EN 15 221 – Facility management nepoužívá český ekvivalent.

Ke znalostem, schopnostem a dovednostem absolventa patří zejména:

 • komplexní znalost Facility managementu,
 • široké pole znalostí technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologic-kých, psychologických a etických,
 • znalost nejmodernějších komunikačních technologií,
 • koncepční schopnosti – tvorba koncepce a její obhájení,
 • mít odpovědnost za strategii a taktiku FM,
 • definice procesů a jejich měření, nastavení standardů,
 • sestavení smluv, výběr a hodnocení dodavatelů,
 • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
 • schopnost použít odpovídající legislativu,
 • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz proce-sů,
 • dovednosti k integrovanému řízení podpůrných procesů,
 • sestavení a analýza finančních plánů,
 • schopnost komunikovat na všech úrovních, vyjednávat, řešit problémovou komunikaci,
 • efektivně kontrolovat,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent jako Facility manažer je schopen zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby buď formou vlastního zajištění (insourcing) nebo externího zajišťování (outsourcing).

Výčet profesních činností

V oblasti Facility managementu se v České republice uplatňuje poptávka po odbornících v následujících činnostech:

 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě insourcingu,
 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě supervisora outsoursované firmě,
 • space managementu:
 • správa ploch a jejich optimalizace,
 • pasportizace, evidence majetku, inventarizace,
 • ubytovací služby,
 • stěhování, vybavenost interiéru/exteriéru,
 • správa majetku,
 • zpracování a vedení projektové i provozní dokumentace,
 • správa energií a médií,
 • provoz a údržba technologické infrastruktury,
 • správa MaR (měření a regulace)
 • správa světelného hospodářství
 • správa odpadového hospodářství
 • úklidový servis
 • energetický audit
 • revize, servisy, pozáruční servisy
 • služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví a majetku, požární ochranou
 • administrativní, ekonomické a obchodní procesy, které souvisí s vlastnictvím nemo-vitosti:
 • zajištění jednotlivých podpůrných služeb, správa vozového parku
 • bezpečnostní management dokumentů
 • klíčové hospodářství – přístupové karty, klíče
 • řízení asistenčních a recepčních služeb
 • help desk služby
 • řízení stravovacích služeb, catering, automaty
 • konferenční služby
 • ICT
 • logistika – vnitřní pošta, kurýrní služby
 • management vozového parku
 • zajištění reprografických služeb
 • management kvality
 • optimalizace investičních nákladů
 • optimalizace provozních nákladů
 • kontrolní a poradenská činnost
 • facility audit
 • evidence smluv a kontrola smluvních podmínek
 • právní služby
 • služby v realitách
 • služby pro developery při výstavbě a následném prodeji / pronajímání

Učební plány

up_fm.pdf

Další infomace z titulní stránky

ZDE

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner