Facility management

Profil absolventa Facility management

fm

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce odbor-níka nového typu, označovaného v celém světě jako Facility manažer, tj. manažera v oblasti podpůrných služeb, tedy činností, které nejsou činnostmi hlavními. Smyslem specializace těchto manažerů je neodkladná potřeba snižování nákladů, úspor energií, vstupů, využití veškerých rezerv, vyšší výkony lidí apod. v celé společnosti. Používanou metodou pro dosa-žení těchto výsledků je sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností s cílem posílit ty výkony, které umožní pracovníkům na pracovištích podat nejlepší výkony a přispět k pozitivním výsledkům organizace. Odborník vzdělaný ve Facility managementu má přehled a nadhled, který mu umožní přizpůsobit služby specifickým potřebám zákazníkka.

Vzhledem ke komplexnosti, systémovosti a rozsáhlosti činností se nevytvořil český ekviva-lent ke slovům Facility management a používají se anglické pojmy. Ani norma ČSN EN 15 221 – Facility management nepoužívá český ekvivalent.

Ke znalostem, schopnostem a dovednostem absolventa patří zejména:

 • komplexní znalost Facility managementu,
 • široké pole znalostí technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologic-kých, psychologických a etických,
 • znalost nejmodernějších komunikačních technologií,
 • koncepční schopnosti – tvorba koncepce a její obhájení,
 • mít odpovědnost za strategii a taktiku FM,
 • definice procesů a jejich měření, nastavení standardů,
 • sestavení smluv, výběr a hodnocení dodavatelů,
 • nutná orientace v systému řízení dle požadavků norem ISO,
 • schopnost použít odpovídající legislativu,
 • důraz na znalosti a dovednosti v otázkách efektivnosti, optimalizace a analýz proce-sů,
 • dovednosti k integrovanému řízení podpůrných procesů,
 • sestavení a analýza finančních plánů,
 • schopnost komunikovat na všech úrovních, vyjednávat, řešit problémovou komunikaci,
 • efektivně kontrolovat,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent jako Facility manažer je schopen zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby buď formou vlastního zajištění (insourcing) nebo externího zajišťování (outsourcing).

Výčet profesních činností

V oblasti Facility managementu se v České republice uplatňuje poptávka po odbornících v následujících činnostech:

 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě insourcingu,
 • komplexní vedení FM agendy ve firmě v podobě supervisora outsoursované firmě,
 • space managementu:
 • správa ploch a jejich optimalizace,
 • pasportizace, evidence majetku, inventarizace,
 • ubytovací služby,
 • stěhování, vybavenost interiéru/exteriéru,
 • správa majetku,
 • zpracování a vedení projektové i provozní dokumentace,
 • správa energií a médií,
 • provoz a údržba technologické infrastruktury,
 • správa MaR (měření a regulace)
 • správa světelného hospodářství
 • správa odpadového hospodářství
 • úklidový servis
 • energetický audit
 • revize, servisy, pozáruční servisy
 • služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví a majetku, požární ochranou
 • administrativní, ekonomické a obchodní procesy, které souvisí s vlastnictvím nemo-vitosti:
 • zajištění jednotlivých podpůrných služeb, správa vozového parku
 • bezpečnostní management dokumentů
 • klíčové hospodářství – přístupové karty, klíče
 • řízení asistenčních a recepčních služeb
 • help desk služby
 • řízení stravovacích služeb, catering, automaty
 • konferenční služby
 • ICT
 • logistika – vnitřní pošta, kurýrní služby
 • management vozového parku
 • zajištění reprografických služeb
 • management kvality
 • optimalizace investičních nákladů
 • optimalizace provozních nákladů
 • kontrolní a poradenská činnost
 • facility audit
 • evidence smluv a kontrola smluvních podmínek
 • právní služby
 • služby v realitách
 • služby pro developery při výstavbě a následném prodeji / pronajímání

Učební plány

up_fm.pdf

Další infomace z titulní stránky

ZDE

 

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner