Řízení bezpečnosti práce

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium)
Forma studia
: denní nebo dálková
Číslo studijního oboru: 39 - 08 - N / 01
Učební plán schválený  MŠMT ČR udělením reakreditace ze dne 22. prosince 2010 pod č.j. 59/2011-24 s platností od 1.9.2011 do 31.8.2017

Studium

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul - diplomovaný specialista - (zkratka DiS za příjmením)

Výuka

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia - každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. Garantem výuky po stránce odbornosti bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce se sídlem v Praze.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

 

 

Profil absolventa Řízení bezpečnosti práce

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa

Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera BOZP, k výkonu samostatné činnosti systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, i pro samostatné podnikání v oboru.

Nároky kladené na pracovníky působící v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a environmentu vyplývají především z šíře problematiky a zákonem dané nezbytnosti se jí zabývat.

Patří sem zejména:

 • nutná orientace v legislativě,
 • důraz na znalosti a dovednosti v rozpoznání rizik, podmínek a bezpečnosti prostředí, zásad bezpečné práce,
 • požadavek na průběžné používání výpočetní techniky,
 • znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech,
 • znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám,
 • nezbytná spolehlivost lidského činitele.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 309/2006, zajišťovat odbornou činnost a poradenskou činnost v oblasti BOZP, požární ochrany a enviromentu tak, že bude znát právní předpisy, dokumentaci, nejdůležitější normy a postupy vztahující se k BOZP. Absolvent získá kompetence potřebné k samostatné administrativní, koncepční i řídící činnosti v oboru BOZP.

Dosažené znalosti, dovednosti a schopnosti budou absolventi moci uplatnit ve všech oblas-tech hospodářského života, protože výrobní i nevýrobní sféra se musí řídit ustanoveními Zákoníku práce § 101–105 a předpisy souvisejícími ohledně BOZP.

Výčet profesních činností

Absolvent se uplatní v podnicích, institucích i jako OSVČ při zajišťování bezpečnosti osob a majetku činnostmi:

 • implementovat do podniku/firmy systémy řízení BOZP a EMS, příp. další existující řídící systémy,
 • samostatně zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy,
 • řídit tým specialistů podniku/firmy, odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik,
 • prosazovat dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce v podniku/firmě,
 • organizovat školení všech zaměstnanců v otázkách BOZP vč. vedoucích pracovníků a top managementu,
 • dbát na dodržování zásad zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti,
 • uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků (hygiena práce) vč. výběru a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • prosazovat zásady péče o pracovní prostředí, zvyšování pracovní pohody a dosaho-vání potřebné úrovně kultury práce,
 • uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • prosazovat zásady prevence závažných havárií,
 • dodržovat zásady vedení dokumentace BOZP,
 • odpovídat za postupy plánování v souvislosti se zajišťováním BOZP na pracovišti,
 • navrhovat, pořizovat a aktualizovat nezbytnou dokumentaci BOZP.

Učební plány

up_bp.pdf pro 1. ročníky od  1. 9. 2011

Kalendář akcí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Kontaktní informace

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

Mapa Na Valech 690
583 29 Chotěboř
kancelář: 569 624 106
skola@oachot.cz

Další kontakty

Virtuální prohlídka školy

Zobrazit prohlídku

Rozcestník města

Zobrazit stránky

Garanti oborů VOŠ:

 • Banner
 • Banner
 • Banner